Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid.

De algemene voorwaarden horen bij lesovereenkomst gesloten tussen Rijschool On Your Way en de cursist(e). De lesovereenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd. De cursist(e) krijgt een afschrift van de lesovereenkomst.

ARTIKEL 2 – Verplichting rijschool.

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:
2.1 De cursist(e) krijgt les van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen
(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig ‘instructeur-certificaat’.
2.2 Het rijexamen wordt door de rijschool gereserveerd nadat u de examenkosten betaald heeft.
2.3 De cursist(e) legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan
het echter gebeuren dat de cursist(e) het examen aflegt in een vervangende lesauto.
2.4 De rijles moet volledig worden benut voor de cursist(e).
2.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de cursist(e) aansprakelijk kan worden
gesteld een bedrijfsverzekering afgesloten.
2.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of
verkeersomstandigheden wordt de cursist(e) hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak
gemaakt. De cursist(e) kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
2.7 De lesauto is schoon, netjes en onderhouden. In de auto wordt niet gerookt.
2.8 De cursist(e) krijgt regelmatig informatie over de voortgang van de lessen; ook ten opzichte van de exameneisen.
2.9 Alle rijlessen worden bijgehouden en dit is ten alle tijde inzichtelijk voor de cursist(e)
ARTIKEL 3 – Verplichtingen cursist(e).
De cursist(e) dient zich te houden aan de volgende afspraken.
3.1 Om lessen te volgen moet de cursist(e) minimaal 16,5 jaar zijn. Tevens dient de cursist(e) tijdens de lessen altijd een
geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
3.2 De cursist(e) zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de cursist(e) iets te
laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Indien de cursist(e) na die 10 minuten niet
gearriveerd is heeft de rijschool het recht om de volledige les in rekening te brengen.
3.3 De cursist(e) mag een rijles 24 uur van te voren afzeggen of verschuiven, anders heeft de rijschool het recht om de
volledige les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
3.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de cursist(e) in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend
is bijvoorbeeld; het overlijden van naaste familie, begrafenis of een spoedopname in het ziekenhuis.
3.5 De cursist(e) dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen, en het afgesproken
lesschema te volgen.
3.6 Bij een tussentijdse toets en bij het rij-examen moet de cursist(e) een geldig theoriecertificaat en een geldig
identiteitsbewijs kunnen tonen.
3.7 De cursist(e) verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn,
alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. Verder moet de rijschool op de hoogte worden gesteld als de
bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen hem ontnomen is.
3.8 Indien de cursist(e) iets verzwijgt uit het geen in 3.7 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen per
direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden. En is de rijschool niet aansprakelijk.
3.9 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 3.7 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de
cursist(e).
ARTIKEL 4 – Betaling.
Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:
4.1 Van de intake, les of lespakket ontvangt de cursist(e) een factuur die per bank of contant vooraf aan de les/lessen
voldaan moet worden. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
4.2 Bij een lespakket ontvangt de cursist(e) een factuur die per bank of contant voldaan moet worden voor de eerste les,
in overleg kan dit in 2 of 3 termijnen. De overige diensten zoals de TTT of examen dient vooraf betaald te worden anders
wordt deze niet geboekt.
4.4 Komt het toch voor dat de cursist(e) niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de cursist(e) in eerste instantie een mondelinge waarschuwing.
Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvangt de cursist(e) na de waarschuwing een factuur van de achterstand.
b. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van
€ 15 aan administratiekosten. Bovendien mag de rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14
dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
4.4 Mocht het toch voorkomen dat de cursist(e) niet betaalt , weet dan dat de rijschool een incassobureau kan
inschakelen. Dan komen er extra kosten bij die de cursist(e) zelf moet dragen. Ook mag de rijschool in dit geval de
lesovereenkomst opzeggen, dit dient schriftelijk te gebeuren.
4.5 De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van een lespakket zijn lesprijs te verhogen. De cursist(e) heeft in dat geval
het recht om het lespakket binnen 7 dagen schriftelijk te ontbinden.
4.6 Indien de cursist(e) een overeenkomst in de vorm van een pakket is aangegaan en het totaalbedrag is voldaan, is de
rijschool gerechtigd, als de cursist(e) eerder stopt met lessen dan het aantal lessen uit het pakket, de pakketprijs om te zetten naar de prijs van losse lessen minus de berekende korting van het pakket. De cursist(e) zal dan bij verrekening
van het saldo, de losse lesprijs van het pakket berekend krijgen. Bij slagen binnen het aantal lessen blijft de pakketprijs
ook behouden, de cursist(e) zal dan verrekening van het saldo de pakketprijs berekend krijgen. Indien een cursist(e) een
pakket heeft gekocht met een ingesloten praktijkexamen en/of toets (TTT) en de cursist(e) neemt niet deel aan het door
de rijschool aangeboden examen en/of toets 3 (TTT), zal geen restitutie van examengeld plaatsvinden.
ARTIKEL 5 – Rij(her)examen Rij(her)examen:
5.1 Als de cursist(e) niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de cursist(e) toegerekend
kunnen worden, moet de cursist(e) zelf de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
5.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de cursist(e) het
nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de cursist(e) de kosten van één rijles
vooraf gaand aan het examen te berekenen.
ARTIKEL 6 – Beëindigen van de lespakketten.
6.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van lespakketten en overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist(e) opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan
de rijschool (zie artikel 3.7)
b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist(e) opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de opleiding.
c. de cursist(e) zich na het niet nakomen van een afspraak binnen 14 dagen niet heeft gemeld voor een vervolg
afspraak.
6.2 Indien een lespakket of overeenkomst word beëindigd als gevolg van artikel 6.1a,b,c zal er geen restitutie van
lesgelden plaats vinden.
6.3 De cursist(e) heeft het recht om alle vormen van lespakketten en overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. De rijschool toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de praktijkopleiding. De cursist(e) moet de rijschool
schriftelijk in gebreke stellen en de rijschool een termijn van 4 weken geven de verplichtingen toch na te komen.
b. De cursist(e) mag het pakket opzeggen als er sprake is van dringende redenen zoals ziekte en/of overlijden in de
naaste familie, waardoor de cursist(e) redelijkerwijs de opleiding niet kan volgen.
6.4 In gevallen 6.a en 6.b krijgt de cursist(e) vooraf betaalde gelden terug onder aftrek van reeds genoten lessen,
administratiekosten en examengelden.
ARTIKEL 7 – Aanvullende afspraken.
7.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de cursist(e) maken.
7.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze lespakketten en overeenkomsten van
kracht zijn.
ARTIKEL 8 – Vrijwaring.
8.1 Als de cursist(e) tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan
gelden de volgende afspraken:
a. De rijschool kan de cursist(e) normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan
derden. De rijschool draagt zelf het risico.
b. Als de cursist(e) zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt of niet luistert, dat er ondanks ingrijpen van de
instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de cursist(e) wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol, drugs en andere middelen die de
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn.
Als na een aanrijding blijkt dat de cursist(e) onder invloed was, dan kan de cursist(e) aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit
staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de cursist(e) bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd
contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
8.2 De rijschool zal de cursist vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld
verkregen zijn als de cursist dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De cursist(e) mag dan in zo’n
geval ook geen lesauto besturen. Als de cursist(e) dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de
cursist(e) aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan
derden.
ARTIKEL 9
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.